Wikipedia:Auteursrechte

Van Wikipedia

Wen se teks sjriefs veur Wikipedia, vèlt dees teks vanzelf ónger de GNU Free Documentation License (GFDL of GNU/FDL). Kort gezag beteikent dit dat 'ne gebroeker vrie is om de teks op eder wies te gebroeke en wiejer te verspreie, ónger de veurwaarde dat dat ouch weer ónger de GNU/FDL gebeurt, en mèt brónvermelding. As se probleme hiemèt höbs advisere veer dich óm neet aan Wikipedia mèt te wèrke.

Al 't materiaal das doe op Wikipedia plaatsj, zèts doe dus ónger dees licentie. Dat kint allein es doe dao 't rech veur höbs. Dat is zoe es:

  • Doe 't materiaal zelf höbs gesjreve of angesj höbs gemaak
  • 't materiaal in 't publiek domein is (dus vrie van auteursrechte)
  • 't Materiaal al ónger de GNU/FDL licentie vèlt

In 't twiede geval weurs te verzeuk óm 'n brónvermelding aan te gaeve, in 't derde geval is dat verplich. Die brónvermelding kint op de pazjena zelf, of op de euverlikpazjena komme.
Veur plaetjes huurt die op de biebehurende aafbeeldingspazjena.

Mèt 't plaatsje van materiaal verluus doe neet de auteursrechte! Doe kins dien materiaal dus wiejer ouch nog op anger plaatsje verspreie (of verkoupe, oetgaeve. ..).