Gebroeker:Guido Jaspers

Van Wikipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Halló

Ich bén Giddó Jaspërs Ich bén gëbuôrë én Rocourt ôp 31 júlï 1947 én gëtuôgê én Tóngërê. Ich bén gëtrôuwd mét Marijke Walbers aut Genk en heub twee kéndër Maarten én Katrien.

Ich hùb nog lés gëhàt van Oôdré Stêvës én dën Attënné, én dó bén ich fier ôp. Dànk zei heum és main lïfdë veur hët dialék bëgôs. Main éntëréssës zïn nögal breid. Vàn ôpleidéng bén ich tuinbouwéngënjeur én ich heub mé às twïntïch juòre lés gêgèvë. Ich bén ein van dë stichtëndë lédën,ein van dë lidsjësschraivers én zàngêr van "Dë Bjètëls" wô én het tùngërs dialék zéngë.

Ich kàn énfërmôsë ônljèvërë ieuvër:

Tóngërë

Ondërwais

Tékniek mét ôndër aandërê

  • "Dë Boerëstiel én tuinbouw"
  • "Këmpjoetërs"
  • "Gëtaich"
  • ...

Mëziek

Ich bén fél veur hët bëhoud én hët eerhèrstél van hët Túngërs en zük nuo nau wyùd veur o.a. mëdérnë gëbraiksveurwérpe .


[ http://bjetels.skynetblogs.be/ dit és mainë blog]